top of page

KASHT HARAN ASHTAK

1.Jai Gurudeva - alakh abheva - atal akhewa - sukhdhama . 
Agya dukhhari - nit sukhkari - mangalkari - tav nama. 
Kasht katije - dukh harije - sabh sukh kije - abhirama. 
He sarveshwar- he parmeshwar  - he jagdishwar  - sat kama. (2)

2. Bho bhagwantaa  - sarva niyanta  - metahun chinta  - bhaybharee .
Rakhaun sharna  - apne charna  - janamhi marna  - kat jaree.
Dije sumati - hariye kumati  - nirmal bhakti  - de pyaree.  
Bhav jal bhara- ahin apara  - tav adhara- sad varee (2)

3. Sarvaswarupa- agam anupa  - alakh arupa  - gurudeva. 
Tum pit mata  - bandhu bhrata  - deen trata  - guru deva. 
Ghat ghat vasi  - aj avinashi  - prem prakashi  - guru deva. 
Karhun juhara  - barambara  - ho rakhwara  - guru deva. (2)

4. Shri Teoonramam  - sab sukhdhamam  - puran kamam  - namo namo.  
Sarvanandaa  - de anandaa  - sad bakshandaa  - namo namo. 
Shantiprakashaa  - harhun nirasha  - kathun phasa  - namo namo.
Hari haridasa  - methun trasa  - tav bharvasa  - namo namo. (2)

5. Saeya vande  - praath vande  - ksharn ksharn vande  - jagat pati.  
Nish me vande  - divse vande  - pal pal vande  - de sumati.  
Puriye vande  - prashte vande  - sarvat vande  - praanpati.
Purab vande  - pashchim vande  - dash dish vande  - sarva gati (2) 

6. Namo udhari  - par upkari  - kar rakhwari  - dukh haro.  
Namo udasi  - sarva nivasi  - prem prakashi  - maher karo. 
Namo nirantar  -param swatantar -mam ud antar- bhakti bharo. 
Namo namami  - alakh anami  - antar yami  - taap jaro (2)

7. Namo kripala  - namo dayala  - namo akala - namo namo. 
 Namo anupa - sagun sarupa -  aagun arupa  - namo namo. 
 Namo vidhata  - abhay pradata  - sarva gyata  - namo namo. 
 Namo anantaa  - namo achintaa - tum beantaa - namo namo. (2)

8. Daihik roga  - maanas shoka  - kumati kuyoga  - har leeje.
 Janay nij jan  - hariye avgun - man me sadgurn - bhar deeje.
 Charan kamal mahi  - virti lagay tahi - preeti ghatay nahi  - var deeje. 
 Dukh vishala  - har pratipalaa  - paar kripalaa  - kar leeje. (2)

 


SATNAM SAKHI

bottom of page