Satguru Swami Teoonram Ji Maharaj 
Satguru Swami Sarvanand Ji Maharaj 
Satguru Swami Shanti Prakash Ji Maharaj 
Satguru Swami Haridasram Ji Maharaj 
Satguru Swami Bhagat Prakash Ji 
Maharaj 

 

 

© Prem Prakash Panth, Jaipur [India]